Analiza Próbek Środowiskowych – laboratorium

Kod kursu CHC015011l

Zajęcia odbywają się we środy w salach 1.18, 2.05, 2.11, 2.21 i 3.27 (budynek A-3), 119 i 129 (budynek F-3) oraz 134 (budynek F-4);
trwają od godziny 8.00 do godziny 11.00; 
na laboratorium obowiązują: okulary, fartuch, rękawice ochronne i dziennik laboratoryjny.

Harmonogram ćwiczeń w semestrze zimowym 2023/2024
Szczegółowy harmonogram ćwiczeń [PDF] 

NrTemat ćwiczeniaProwadzącySala/konsultacje
1.Analiza statystyczna wyników pomiarów 
pobierz plik
Prof. W. Zierkiewicz 219/A-3
2.Oznaczanie kwasowości czynnej i potencjalnej gleby
pobierz plik
prof. A. Szymczycha-Madeja 215/A-3
3.Wyznaczanie współczynnika podziału n-oktanol/woda dla wybranych chemicznych zanieczyszczeń środowiska 
pobierz plik
dr A. Leśniewicz120a/A-3
4.Analiza właściwości fizyko-chemicznych wód różnego pochodzenia uzdatnianych metod? sorpcji 
pobierz plik
dr I. Rutkowska 120a/A-3
5.Metody ekstrakcji do fazy stalej w analityce srodowiskowej i zywnosci 
pobierz plik
mgr A. de Rosset126/F-3
6.Ekstrakcja i rozdział barwników roślinnych-pomiar i analiza widm absorpcji UV-Vis
pobierz plik
prof. M. Wełna215/A-3
7.Określenie przybliżonej zawartości etanolu w benzynie na podstawie widm Ramana 
pobierz plik
dr Magdalena Malik-Gajewska 213/A-3
8.Spektrofotometryczne oznaczanie różnych form chromu w próbkach środowiskowych 
pobierz plik
mgr D. Terefinko125a/A-2
9.Zastosowanie polimerów funkcjonalnych do usuwania/odzysku metali z surowców wtórnych 
pobierz plik
dr M. Pilśniak-Rabiega123/A-3
10.Detekcja i usuwanie CO2 metodą zmiennociśnieniowej adsorpcji (PSA)
pobierz plik
dr A. Moyseowicz 129/F-3
11.Usuwanie barwników z wody metod? adsorpcji na węglu aktywnym
pobierz plik
dr hab. Ewa Lorenc-Grabowska, prof. PWr127/F-3
12.Identyfikacja ropopochodnych zanieczyszczen ziemi metoda spektroskopii w podczerwieni
pobierz plik
dr M. Malik-Gajewska213/A-3
13.Oznaczenie zawartosci rutenu w odpadach przemyslowych 
pobierz plik
dr K. Greda125a/A-2

Warunki zaliczenia kursu

1. zaliczenie wszystkich ćwiczeń usprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach należy odrobić w terminie ustalonym z Prowadzącym ćwiczenie, najlepiej w ostatnich dwóch tygodniach trwania kursu, czyli 10 tygodniu semestru, można odrobić najwyżej 1 ćwiczenie);
2. zaliczenie kolokwium – przed przystąpieniem do części praktycznej na każdych zajęciach odbędzie się krótki sprawdzian tzw. “kartkówka”; za każdą kartkówkę można otrzymać 3 punkty (w sumie 36 punktów ze wszystkich kartkówek); uzyskanie co najmniej 18 punktów z kartkówek zwalnia Studenta z pisania kolokwium zaliczeniowego; każda nieusprawiedliwiona (w ciagu tygodnia) nieobecność będzie równoznaczna z uzyskaniem z kartkówki 0 punktów bez możliwości jej poprawienia; w razie usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach (zwolnienie lekarskie) istnieje możliwość napisania kartkówki w terminie uzgodnionym z prowadzącym dane ćwiczenie;
UWAGA!!! przed przystąpieniem do ćwiczenia Studenci powinni zapoznać się z instrukcjami;
3. oddanie sprawozdania w ciągu 1 tygodnia od wykonania ćwiczenia; sprawozdanie oddane później powoduje zaliczenie danego ćwiczenia na ocenę ndst; brak sprawozdania jest równoznaczny z niezaliczeniem ćwiczenia;
UWAGA !!! ocena końcowa: 2/3*średnia arytmetyczna z ocen za poszczególne ćwiczenia + 1/3 średnia ocen z kolokwiów; wszystkie oceny, w tym niedostateczne, brane są pod uwagę przy obliczaniu średnich.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.