Analytical Chemistry

Badania prowadzone przez pracowników Zespołu Chemii Analitycznej mieszczą się w obszarze chemii analitycznej, spektrometrii atomowej, jak również analizy i chemii żywności, czy fizykochemii plazmy i spektrochemii. Ich celem jest m. i.:

I. Opracowanie i walidowanie nowych, alternatywnych metod analizy wielopierwiastkowej próbek środowiskowych (gleby, wody, ścieki, tkanki zwierzęce i roślinne) i żywności, w szczególności produktów pochodzenia naturalnego, napojów, nutraceutyków czy suplementów diety, leków pochodzenia naturalnego i syntetycznego, z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej i emisyjnej, w których na etapie przygotowania próbek do pomiaru stężeń całkowitych pierwiastków wysokotemperaturowe rozkłady próbek zastępowane są technikami ekstrakcyjnymi, w tym ekstrakcją wspomaganą ultradźwiękami lub energią mikrofalową, ekstrakcją rozpuszczalnikową, ekstrakcją do fazy stałej, ekstrakcją enzymatyczna czy ekstrakcją do punktu zmętnienia. Stosowane są również rozkłady mokre w układach otwartych lub zamkniętych wspomaganych energią mikrofalową, czy spopielanie próbek. W badaniach stosowane są różne metody detekcji, tj. optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP OES), atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu (FAAS) lub kuwecie grafitowej (GFAAS). Metody te sprzęga się z układami do generowania wodorków (HG) lub zimnych par rtęci (CVG).

II. Opracowanie i walidowanie metod analitycznych, które umożliwiają oznaczanie stężeń całkowitych pierwiastków śladowych, domieszkowych i głównych, jak również ich form fizykochemicznych (specjacyjnych) lub frakcji, w jakich występują w analizowanych próbkach. Opracowane metody są przydatne w ocenie jakości produktów i półproduktów, ocenie wartości odżywczych produktów żywnościowych, ocenie biodostępności i bioprzyswajalności pierwiastków (makro- i mikroelementów oraz pierwiastków śladowych) w produktach żywnościowych, (bio)monitoringu pierwiastków oraz ocenie ich mobilności czy toksyczności w środowisku.

III. Diagnostyka spektroskopowa plazmowych i wyładowczych źródeł wzbudzenia, jak również opracowanie nowych, zminiaturyzowanych źródeł wzbudzenia, np. wyładowania jarzeniowego generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym w kontakcie z cieczą, APGD; wyładowania barierowego, DBD), stosowanych w optycznej spektrometrii emisyjnej do pierwiastkowej analizy śladowej. Określana jest charakterystyka spektroskopowa i analityczna tych alternatywnych źródeł wzbudzenia, optymalizowane są zachodzące w nich procesy atomizacji i wzbudzenia celem poprawy ich charakterystyki analitycznej i praktycznego zastosowania w analizie spektrochemicznej.

IV. Analiza substancji krystalicznych i polikrystalicznych, a także określenie składu fazowego i struktur występujących w badanych próbkach metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Badane są m. in. farmaceutyki, stopy metali, numizmaty, materiały geologiczne i budowlane, popioły.

V. Opracowanie niekonwencjonalnych metod syntezy nanocząstek metalicznych (Au, Ag, Au-Ag, Fe3O4) z udziałem zimnej plazmy atmosferycznej, naturalnych olejków eterycznych lub ekstraktów roślin. Otrzymane nanocząstki są charakteryzowane pod względem właściwości optycznych i granulometrycznych, czy przeciwbakteryjne.

VI. Zastosowanie plazm atmosferycznych w inżynierii środowiska i biomedycznej, np. do oczyszczania wód z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, eradykacji bakterii.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.