Chemical Metallurgy

Pracownicy Zespołu Metalurgii Chemicznej zajmują się następującą tematyką naukowo-badawczą:

I. Badanie procesów fizykochemicznych związanych z termicznym przekształcaniem odpadów dla odzysku surowcowego, przede wszystkim metali. W szczególności badany jest proces zgazowania w atmosferze pary wodnej, pozwalający na pełne usunięcie form organicznych z przetwarzanych odpadów do fazy gazowej bez udziału powietrza i uzyskanie w ten sposób półproduktów o korzystnych właściwościach dla dalszej piro- lub hydrometalurgicznej przeróbki. Gaz procesowy może być, ze względu na potencjalnie dużą zawartość wodoru, wykorzystany jako źródło tego pierwiastka.

II. Wyznaczanie właściwości termodynamicznych układów podwójnych LnX3-MX oraz LnX3-LnX3 (gdzie Ln – lantanowiec, M – litowiec, X – fluorowiec), takich jak entalpie i temperatury topnienia, przemian fazowych, pomiary ciepła molowego, ciepła rozpuszczania, entalpii mieszania, wyznaczanie wykresów fazowych, funkcji termodynamicznych, itp. Dodatkowo wykonuje się pomiary przewodnictwa elektrycznego stopionych soli.

III. Badania nad zastosowaniem ługowania w warunkach atmosferycznych i hydrotermalnych do odzysku miedzi oraz metali towarzyszących z koncentratów produkowanych w zakładach KGHM Polska Miedź S. A. Hydrotermalne wydzielanie związków metali z roztworów po ługowaniu. Ekstrakcyjne wydzielanie metali z roztworów. Badania transportu jonów metali w układach z membraną ciekłą opartą. 

IV. Zastosowanie podstawowych metod flotacyjnych do koncentracji jonów metali z roztworów wodnych (opracowanie skutecznej, szybkiej metody wydzielenia i/lub rozdzielenia radionuklidów ze skażonych roztworów wodnych czy z odpadów promieniotwórczych) oraz do selektywnego wydzielania jonów metali z roztworów po ługowaniu zużytych źródeł energii. 

V. Odzysk lantanowców z materiałów odpadowych (opracowanie procesu technologicznego przeróbki m. in. magnesów stałych z dysków twardych komputerów).

VI. Wytwarzanie cienkowarstwowych powłok tlenkowych metodą zol-żel na różnych podłożach. Badania obejmują syntezę wraz z optymalizacją warunków syntezy prowadzącą do otrzymania materiałów o różnych cechach użytkowych oraz określenie właściwości fizykochemicznych powłok. Opracowywane są powłoki tlenkowe do zastosowań w optyce (np. czujniki optyczne), o właściwościach ochronnych (ułatwiające czyszczenie ?easy to clean? coatings, antykorozyjne na podłożach metalicznych).

VII. Synteza i właściwości żywic polimerowych. Selektywne wydzielanie metali szlachetnych z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikowej i sorpcji na żywicach polimerowych.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.