Podstawy Chemii Analitycznej – laboratorium

Studia niestacjonarne inżynierskie
Kod kursu CHC0187l, realizowany w wymiarze 18 godzin w semestrze letnim 2016/2017

Program kursu:

1. Zajęcia wstępne – 2 godz. 
2. Nastawianie miana kwasu solnego i oznaczanie NaOH – 4 godz. 
3. Analiza chemiczna roztworów – oznaczanie Fe i Ni – 4 godz. 
a) redoksymetryczne oznaczanie żelaza 
b) kompleksometryczne oznaczanie sumy żelaza i niklu
4. Analiza chemiczna wody 
a) oznaczanie twardości wody oraz zawartości chlorków – 4 godz.
b) oznaczanie tlenu w wodzie oraz NH4+ – 4 godz.
Podręczniki:

Literatura podstawowa:
1. A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej. Wyd. 5. WNT, Warszawa 1999
2. T. Lipiec, Z.S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, Wyd. PZWL, Warszawa 1996
3. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej. Przekład z ang. Wyd. PWN, Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:
1. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej. Praca zbiorowa pod red. Z. Galusa, PWN Warszawa 1993
2. A. Cygański, J. Krystek, B. Ptaszyński, Obliczenia z chemicznych i instrumentalnych metod analizy, Politechnika Łódzka, Łódź 1996

Zasady zaliczenia kursu

Wymagania:
1. Zaliczone pozytywnie analizy, tzn. oddane sprawozdania zawierające wynik analizy z błędem w granicach ustalonych dla danego oznaczenia. Dopuszczalne jest uzyskanie oceny niedostatecznej z jednego oznaczenia. Nie zaliczone analizy należy powtórzyć (można powtarzać tylko raz) w ramach ćwiczeń na własnej pracowni. Nie istnieje możliwość odrabiania ćwiczeń z nieusprawiedliwioną nieobecnością.
2. Uzyskanie z kartkówek, w sumie, co najmniej 50% możliwych do zdobycia punków, lub zaliczenie pozytywnie kolokwium (z całości materiału), które odbędzie się w ostatnim tygodniu zajęć. Kolokwium traktowane jest jako poprawa kartkówek, druga i ostatnia szansa zaliczenia materiału obowiązującego na kartkówkach.
Kartkówki trwają 15-20 minut.
Za każdą kartkówkę można zdobyć maksymalnie 3 punkty.
Nieobecność na kartkówce oznacza zaliczenie jej na zero punków.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (kilkudniowe zwolnienie lekarskie) dopuszcza się zaliczanie indywidualne kartkówki (termin uzgodniony z prowadzącym).

Ocena końcowa:
Ocena = 2/3 * średnia arytmetyczna ocen z analiz + 1/3 * średnia arytmetyczna ocen z kartkówek i ew. kolokwiów (liczą się oceny ze wszystkich terminów)
+/- 0.5 oceny od prowadzącego
Inne problemy nie ujęte przez powyższe zasady rozstrzygną na drodze uzgodnienia prowadzący i kierownik przedmiotu.
Inne:
1. Przed przystąpieniem do części praktycznej Studenci powinni zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na stronie Zakładu Chemii Analitycznej Instrukcje zawierają także zestawienie zagadnień obowiązujących na kartkówkach.
2. Sprawozdanie powinno być czytelnie, starannie napisane i zawierać następujące informacje:
a) datę, temat ćwiczenia,
b) podstawowe informacje dotyczące stosowanej metody oznaczenia, w tym wszystkie reakcje chemiczne, zmiany barw roztworów towarzyszące oznaczeniu, itp.,
c) opis kolejnych etapów analizy, w punktach, zawierający dane np. o objętości roztworu albo masie próbki pobranej do analizy, odczynnikach dodawanych w trakcie analizy i w końcu wyniki kolejnych miareczkowań (przy analizie miareczkowej),
d) obliczenia wyników analiz,
e) wynik analizy ujęty w ramce.
Sprawozdanie należy oddać prowadzącemu pod koniec zajęć. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest dostarczenie sprawozdania w terminie późniejszym uzgodnionym z prowadzącym.
2. Na laboratorium obowiązują: okulary i fartuch ochronny, dziennik laboratoryjny oraz kalkulator.

Instrukcje do poszczególnych ćwiczeń wraz z zagadnieniami:
pobierz plik PDF 1. Nastawianie miana kwasu solnego i oznaczanie NaOH
pobierz plik PDF 2. Analiza chemiczna roztworów – oznaczanie Fe i Ni 
pobierz plik PDF 3. Analiza chemiczna wody

pobierz plik PDF Przykładowe zadania obliczeniowe do ćwiczeń od 1 do 3

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.