Podstawy Chemii Nieorganicznej – laboratorium

Lp.Tematy ćwiczeńTerminy
1.Ćwiczenia organizacyjne. 
Regulamin pracowni, przepisy BHP, zasady zaliczeń, pokaz szkła laboratoryjnego.
WT – 05.03
CZ – 29.02
PT – 01.03
2.    Reakcje chemiczne i ich klasyfikacja.
Spalanie magnezu w powietrzu. Badanie efektu cieplnego reakcji zobojętniania.
Otrzymywanie i roztwarzanie wodorotlenku glinu. Synteza NH4Cl. Rozkład KMnO4
[INSTRUKCJA]
Kolokwium
WT – 12.03
CZ – 07.03
PT – 08.03
3.    Reakcje chemiczne II – utlenianie i redukcja.
Utleniające i redukujące właściwości soli kwasu azotowego(III).
Wpływ pH na właściwości utleniająco-redukcyjne układu Cr(III) – Cr(VI) – H2O2.
Redukcja jonów Bi(III) za pomocą trihydroksocynianu(II) sodu.
[INSTRUKCJA]
Kolokwium
WT – 19.03
CZ – 14.03
PT – 15.03
4.Aktywność chemiczna i elektrochemiczna metali.
Szereg elektrochemiczny metali. Aktywność chemiczna ołowiu.
[INSTRUKCJA]
Kolokwium
WT – 26.03
CZ – 21.03
PT – 22.03
5.Szybkość reakcji chemicznych I.
Wpływ temperatury na szybkość reakcji. Wpływ stężenia reagentów na szybkość reakcji.
Wpływ obecności katalizatora lub inhibitora na szybkość reakcji. Działanie biokatalizatora.
Katalityczne utlenianie metanolu do metanalu.
[INSTRUKCJA]
WT – 09.04
CZ – 04.04
PT – 12.04
6.  Wyznaczanie stałej szybkości reakcji.
[INSTRUKCJA] [SPRAWOZDANIE]
Kolokwium
Sprawozdanie
WT – 16.04
CZ – 11.04
PT – 19.04
7.      Równowaga chemiczna.
Wpływ temperatury na stan równowagi reakcji dimeryzacji dwutlenku azotu.
Wpływ temperatury i stężenia jonów chlorkowych na stan równowagi
w wodnym roztworze CoCl2. Redukcja jodu za pomocą arsenianu(III) sodu.
[INSTRUKCJA]
Kolokwium
WT – 23.04
CZ – 18.04
PT – 26.04
8.    Równowagi w roztworach elektrolitów.
Sprawdzanie odczynu roztworów papierkami wskaźnikowymi.
Dysocjajcja słabego elektrolitu [HA] – prawo rozcieńczeń Ostwalda. .
[INSTRUKCJA] [SPRAWOZDANIE]
Kolokwium
Sprawozdanie
WT – 30.04
CZ – 25.04
PT – 10.05 
9.  Wyznaczanie stałej dysocjacji słabego elektrolitu.
Wyznaczanie stałej dysocjacji kwasu octowego.
[INSTRUKCJA] [SPRAWOZDANIE]
Sprawozdanie
WT – 07.05
CZ – 09.05
PT – 17.05 
10.  Roztwory buforowe.
Wyznaczanie pojemności buforowej buforu octanowego.
[INSTRUKCJA] [SPRAWOZDANIE]
Kolokwium
Sprawozdanie
WT – 14.05
CZ – 16.05
PT – 24.05 
11.  Związki kompleksowe.
Barwy akwakompleksów i aminakompleksów. Maskowanie jonów.
Związki kompleksowe żelaza(III).
[INSTRUKCJA]
Kolokwium
WT – 21.05
CZ – 23.05
PT – 07.06 
12.Substancje trudno rozpuszczalne.
Kolejność wytrącania osadów. Wpływ stężenia jonów S2- na wytrącanie siarczków metali.
[INSTRUKCJA] [SPRAWOZDANIE]
Kolokwium
Sprawozdanie
WT – 28.05
CZ – 06.06
PT – 14.06 
13.  Podstawowe czynności laboratoryjne w chemii analitycznej.
Cykl przemian chemicznych.
[INSTRUKCJA]
Kolokwium
WT – 04.06
CZ – 13.06 
PT – 21.06 
14.    Elementy chemicznej analizy jakościowej w chemii nieorganicznej.
Reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów.
[INSTRUKCJA]
WT – 11.06
CZ – 20.06
PT – 
15.Kolokwium poprawkowe.WT – 18.06
CZ – 24.06
PT – 25.06 

Warunki zaliczenia kursu:
1. Obowiązuje wykonanie minimum 10 przewidzianych w programie ćwiczeń laboratoryjnych oraz zaliczenie sprawozdań i kolokwiów. Nieobecności na zajęciach nie są odrabiane.
2. Warunkiem zaliczenia kolokwiów jest uzyskanie minimum 50% sumarycznej liczby punktów z 10 kolokwiów cząstkowych. Kolokwia cząstkowe oceniane są w skali 0-10 pkt. Nieobecność na kolokwium – 0 pkt. Studenci, którzy nie osiągną wymaganej liczby punktów będą pisać kolokwium poprawkowe z całości materiału w ostatnim tygodniu zajęć.
3. Sprawozdania są oceniane w skali 0-5 pkt. Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie min. 15 pkt. z oddanych sprawozdań
Ocena końcowa wystawiana będzie na podstawie sumarycznej liczby punktów uzyskanych z kolokwiów i sprawozdań:
Warunki zaliczenia kursu mog ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną
– 65-77 pkt., dostateczny
– 78-89 pkt., dostateczny plus,
– 90-100 pkt., dobry,
– 101-110 pkt., dobry plus,
– 111-124 pkt., bardzo dobry,
– 125 pkt., celujący.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.