Spektrometria Optyczna i Rentgenowska w Analityce – wykład

Kod kursu: CHC023019w

Zagadnienia obowiązujące do egzaminu

Program wykładu:
1. Podział metod spektroskopowych, definicje, historia spektroskopii.
2. Atom i cząsteczka dwuatomowa – struktura energetyczna, termy, reguły wyboru, widmo.
3. Ilościowy opis emisji i absorpcji promieniowania. Parametry charakteryzujące widmo optyczne.
4. Rejestracja promieniowania – detektory, elementy rozszczepiające promieniowanie, monochromatory, polichromatory.
5. Plazma – parametry opisujące plazmę, prawa plazmy, procesy atomizacji, jonizacji i wzbudzenia. Spektroskopowa diagnostyka plazmy. Źródła wzbudzenia. 
6. Atomowa spektrometria emisyjna – płomień, wyładowanie łukowe, iskra, plazma prądu stałego, wyładowanie jarzeniowe.
7. Spektrometria plazmy laserowej oraz plazmy indukowanej mikrofalowo.
8. Atomowa spektrometria emisyjna indukcyjnie sprzężonej plazmy.
9. Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu i elektrotermiczną. Atomowa spektrometria fluorescencyjna.
10. Kalibracja, granica wykrywalności, granica oznaczalności. Materiały odniesienia. Interferencje addytywne i nieaddytywne w metodach spektrometrii atomowej. 
11. Metody przygotowania próbek do analizy metodami spektrometrii atomowej. Wybrane zastosowania analityczne metod spektrometrii optycznej.
12. Widma rentgenowskie – charakterystyka i generowanie
13. Emisyjne i absorpcyjne widma rentgenowskie. Fluorescencja rentgenowska
14. Dyfrakcja rentgenowska. Zastosowania analityczne.
15. Trendy i kierunki rozwoju analitycznej spektrometrii atomowej i rentgenowskiej

Literatura:
1. A. Cygański ” Metody spektroskopowe w chemii analitycznej” WNT Warszawa 1997 
2. J. Sadlej “Spektroskopia molekularna” (seria Wykłady z chemii fizycznej), WN-T Warszawa 2002 
3. “Atomic Absorption and Emission Spectroscopy” seria ACOL 
4. “Sample Pretreatment and Separation” seria ACOL
5. M. Pinta “Absorpcyjna spektrometria atomowa”. Zastosowania w analizie chemicznej. PWN Warszawa 1977
6. K. Dittrich “Absorpcyjna spektrometria atomowa” PWN Warszawa 1988
7. “Problemy jakości analizy śladowej w badaniach środowiska przyrodniczego” pod red. A. Kabaty-Pendias i B. Szteke. Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, W-wa 1998
8. “Encyclopedia of Analytical Chemistry” Vol. 11 Atomic Spectroscopy. Ed. by R.A.Meyers. J.Wiley&Sons LTD,Chichester 2000.
9. J.A.C. Broekaert “Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas”. Wiley-VCH, Weinheim 2002.
10. “Inductively Coupled Plasmas in Analytical Atomic Spectrometry”, ed. by A. Montaser and D.W. Golightly, VCH Publishers, Inc. 1987.
11. H. Haken, H.C. Wolf, “Atomy i kwanty. Wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej”. PWN Warszawa 1997.
12. M. Cullen, “Atomic spectroscopy in elemental analysis”. Blackwell Pub. Ltd 2004.

Czasopisma:
Analytical Chemistry
Journal of Analytical Atomic Spectrometry
Spectrochimica Acta Part B (Atomic Spectroscopy)
Applied Spectroscopy
Analytica Chimica Acta
Analytical and Bioanalytical Chemistry
Spectroscopy Letters 
Analytical Letters
Chemia Analityczna (Warsaw)
Mikrochimica Acta
Microchemical Journal 
Analytical Sciences 
Trends in Analytical Chemistry
Talanta 
Analyst

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.