Chemia Analityczna – ćwiczenia

Semestr letni 2023/2024
Kurs dla kierunku Chemia / Chemia i analityka przemysłowa – studia inżynierskie

Program ćwiczeń i warunki zaliczenia kursu:

Program kursu 

1. Sposób prowadzenia i warunki zaliczenia kursu. Analiza wagowa (grawimetria) – zasady analizy wagowej, obliczanie wyników analiz (stechiometria), obliczanie odważek analitycznych, obliczenia z uwzględnieniem wilgotności materiałów, błędy w analizie wagowej (4 godz.)
pobierz plik

2. Przygotowanie roztworów o określonym stężeniu, roztwory mianowane – naczynia miarowe, wyrażanie stężeń w ppm, ppb, g/cm3; rozcieńczanie roztworów. (1 godz.) 
pobierz plik

3. Zasady analizy objętościowej. Alkacymetria – krzywe miareczkowania mocnych i słabych kwasów i zasad, obliczanie pH punktu końcowego i równowagowego, obliczanie wyników miareczkowań, błędy oznaczeń alkacymetrycznych. Miareczkowanie z dwoma wskaźnikami. (6 godz.)
pobierz plik

4. Kierunek i równowaga reakcji redoks. Redoksymetria. Krzywe miareczkowań redoksymetrycznych. Obliczanie potencjału redoks w punkcie końcowym i równowagowym. Manganometria, chromianometria, jodometria, cerometria, bromianometria. Obliczenia wyników miareczkowań i błędów. (7 godz.)
pobierz plik

5. Kompleksometria. Wpływ pH na rekcje kompleksowania. Miareczkowanie roztworem EDTA. Krzywe miareczkowania, obliczanie wyników analiz kompleksometrycznych. Twardość wody. Wpływ kompleksowania na rozpuszczalność osadów. (4 godz.)
pobierz plik

6. Miareczkowanie strąceniowe (precypitometria). Argentometria. Krzywe miareczkowania. Obliczanie wyników analiz argentometrycznych (metoda Mohra, Vohlarda). (4 godz.)
pobierz plik

7. Podstawy oceny statystycznej wyników analitycznych. (2 godz.)
pobierz plik

8. Powtórzenie materiału (2 godz.)

Podręczniki:
1. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej”. Praca zbiorowa pod red. Z. Galusa, PWN Warszawa 1993
2. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, “Podstawy chemii analitycznej” PWN Warszawa 2006 (t.1) i 2007 (t.2).
3. A. Cygański, “Chemiczne metody analizy ilościowej”. WNT Warszawa 1992
4. E. Szłyk i inni, “Ilościowa analiza chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe”. Wyd. Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruń 2003.
5. A. Cygański, J. Krystek, B. Ptaszyński, “Obliczenia z chemicznych i instrumentalnych metod analizy”. Politechnika Łódzka, Łódź 1996.

Warunki zaliczenia kursu
Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie co najmniej 20 punktów (kolokwia, obecność, aktywność). Punkty za kolokwia można uzyskać poprzez kolokwia połówkowe lub kolokwia zaliczeniowe z całosci materiału. Planowane są dwa częściowe kolokwia – pierwsze po zrealizowaniu tematu nr 3, drugie zas po zrealizowaniu tematu nr 7. Za każde kolokwium można otrzymać 20 punktów, ale aby punkty za kolokwia częściowe mogły być sumowane, minimalna liczba punktów z każdego kolokwium nie może być mniejsza niż 5. Za obecności i aktywności na zajęciach można uzyskać maksymalnie 4 punkty (za wszystkie obecności – 2 punkty oraz 2 punkty za wszystkie zadania domowe). Punkty te będą doliczane wyłącznie do sumy punktów z kolokwiów połówkowych. Studenci, którzy w ciągu semestru nie uzyskają wymaganej liczby punktów moga zaliczać kurs w ramach kolokwium zaliczeniowego z całości materiału, które odbędzie się pod koniec semestru. Dopuszcza się dodatkowy termin kolokwium zaliczeniowego z całości materiału. Warunkiem przystąpienia do dodatkowego terminu zaliczenia jest uzyskanie przez Studentów pisemnej zgody Dziekana ds. Dydaktyki

TERMINY KOLOKWIÓW:

I kolokwium (połówkowe) 19 kwietnia 2024
II kolokwium (połówkowe) 14 czerwca 2024
kolokwium zaliczeniowe (z całości materiału) 21 czerwca 2024
UWAGA: kolokwia: I i II będą odbywać się w godzinach: 19:00-21:00

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.